تماشا کنید: مدیر بوپال ساخت و ساز غیرقانونی ساختمان کالج IPS کنگره MLA را تخریب می کند | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 09:25 PM ISTمنبع: ANI

دولت بوپال ساختمان دانشكده IPS كنگره MLA Arif Masood را در 05 نوامبر تخریب كرد. شركت شهرداری این اقدام را بر اساس ساخت و سازهای غیرقانونی انجام داده است. بولدوزر در بخشی از ساختمان در حوضه آبریز افتتاح شد. دستیار مهندس بخش پروانه ساختمانی گفت: “دادگاه منطقه اقامت در ساختمان اصلی را صادر كرد. جدا از این ، ما ساخت و سازهایی را که در 12000 فوت مربع انجام شده است بدون اجازه تخریب کردیم. ” MLA آریف مسعود علیه رئیس جمهور فرانسه در اقبال میدان در بوپال بسیج شده بود. پلیس FIR علیه 7 از جمله قانونگذار آریف مسعود را به دلیل تحریک احساسات مذهبی ثبت کرده بود.