تماشا کنید: طرفداران کنگره در ایندوره به دلیل “تقلب در رای دهندگان” شورش ایجاد می کنند | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 09:23 PM ISTمنبع: ANI

طرفداران کاندیدای کنگره ، پرمچاند گودو ، شورشی را در ایندور ایجاد کردند و شمارش آرا را تحریم کردند. وی ادعا کرد “سو mis مدیریت” و “رفتار ناعادلانه” توسط مقامات. قدرت پلیس در منطقه افزایش یافته است تا جلوی هر حادثه ناخوشایند را بگیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>