تماشا کنید: شانکار لالوانی ، نماینده MP ، با شور و اشتیاق با موسیقی دانان در ایندوره باند بازی می کند | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 03:29 PM ISTمنبع: ANI

نوازندگان گروه بعد از اینکه او به آنها کمک کرد در هنگام ازدواج با رعایت هنجارهای COVID-19 ، شانکار لالوانی نماینده شاندر لالوانی را جشن بگیرند ، در 19 نوامبر جشن گرفتند. شانکار لالوانی ، نماینده مجلس نیز با شور و شوق آهنگ وطن پرستانه گروهی را نواخت. در میان COVID-19 ، کار گروه به مدت هشت ماه کاملاً تعطیل بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>