تماشا کنید: جمعیت عظیم هنجارهای فاصله اجتماعی را در بازار ادیشا در میان فصل های جشن پرتاب می کنند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 03:56 PM ISTمنبع: ANI

مردم در میان فصل جشن در بوبانسوار ادیشا به بازارها هجوم آوردند. در 13 نوامبر ، جمعیت زیادی در بازار باپوجی ناگار دیده شد. با بیرون آمدن مردم برای خرید دیوالی ، هنجارهای فاصله اجتماعی از بین رفت.