تحقیقات و فناوری در بسیاری از بخش‌ها گنجانده شده است: راجناث سینگ | اخبار

26 مه 2023، ساعت 12:46 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 25 مه در کنفرانس آکادمیک سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی (DRDO) 2023 شرکت کرد. وی در این مراسم گفت که بدون تحقیق، فناوری جدید نمی تواند پذیرفته شود، از این رو امروزه، تحقیق و فناوری به یک کنفرانس بزرگ ادغام شده است. وی گفت: پژوهش نقش مهمی در توسعه هر کشور ایفا می کند. تا زمانی که تحقیق نکنیم، نمی‌توانیم فناوری جدید را بپذیریم. امروزه تحقیقات و فناوری تا حد زیادی در همه بخش‌ها مانند اقتصاد، سیاست، جامعه، کشاورزی و ارتباطات گنجانده شده است.» او اولین سمپوزیوم و نمایشگاه هوش مصنوعی در دفاع را که توسط وزارت تولید دفاع برگزار شده بود، افتتاح کرد.