تجهیزات خانه هوشمند را بشناسید – معرفی و راهنمای خرید

در مدلهای سری زمانی، عمده هدف تأکیدبر این قضیه میباشد که تعدادی از پدیدهها و متغیرها در سیستمهای متفاوت وجود دارا‌هستند که با یک فرآیند مختص پرورش میکنند؛ چنانچه این پروسه بر مبنای تکرار در دورههای هنگامی در حیث گرفته شود، جور آیندۀ سیستم بر حسب روند قبلی پیشبینی میشود. در همین راستا از مهمترین فعالیتهای مؤثر، پیشبینی ظریف مقدار مصرف انرژی در ساعت ها آیندهبرای برنامهریزی کاهش مصرف و تأمین انرژیلازم از منابع انرژی تجدیدپذیر دردسترس است. برای مثال زمانی شما در منزل نیستید ترموستات هوشمند به سیستم گرمایشی فرمان میدهد، دما را تحت بیاورد تا در مصرف انرژی صرفهجویی شود یا زمانی که شما قصد ورود به خانه را دارید همین دستگاه سیستم گرمایش را به فعالیت میاندازد تا دما را بالا ببرد. مثل نورپردازی، همین امکان تنها راحتی را شامل نمیشود، بلکه امنیت را پایین شعاع قرار میدهد. این ایراد چالشی در یادگیریاست که در معماری عمیق شبکههای عصبی رخ میدهد. ؛ ولی شبکههای عصبیLSTM بهویژه در معماریهای عمیق در طول فرآیند آموزش (مثلاً بیش از 3 لایه) دچار مشکل Overfitting میشوند. در سالهای آخر شبکههای عصبییادگیری عمیق پیشرفتهای چشمگیری در دانش کامپیوتر داشتهاند. در این طرز حیاتی به کارگیری از طرح و حیث افراد متخصص در سیستم مدنظر، آیندۀ سیستم اهمیت اعتنا به گذشته، هم اکنون و آیندۀ آن، باتعدادی قوانین مبنا توصیف می گردد و بر پایه آن، کمیت مدنظر به جهت آتی پیشبینی میشود؛ البته امروزه اساسی توسعۀ سیستمهای هوشمند، کاربرد همین روشها درپیشبینی سریهای وقتی بهطور چشمگیری افزایشیافتهاند. خریدار می تواند از تمام پتانسیل های سیستم هوشمند براساس نیاز و سلیقه خودش به کارگیری نماید و کل امکانات پروژه در این بخش بر اساس سلیقه کارفرما و کاربری پروژه منش اندازی و تحویل می شود. اصلی این عمل میتوانید بدون نیاز به داشتن سوییچ به خانهی خویش دسترسی داشته باشید و از قفل شدن درها در هر جای منزل و از هر جای عالم مطمئن شوید. سیستم های اتوماسیون خانگی امروزه به احتمال زیاد, خانه هوشمند امیر عباس فریدی زاده برنامه کنترلی را دربین یک دستگاه منحصر در خانه نظیر در اختیار گرفتن پنل سیستم امنیتی و رابط برنامه کاربر پسند توزیع می کنند که می توان از طریق رایانه فردی یا تلفن هوشمند به آن دسترسی داشت. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه خانه هوشمند کوباکو لطفا از کاغذ ما بخواهید.