بیایید این را به قرن زنان هندی تبدیل کنیم: تایمز گروپ وی سی و دکتر سمیر جین | اخبار

28 آوریل 2023، 07:39 عصر ISTمنبع: TOI.in

گروه تایمز وی سی و دکتر سمیر جین در مراسم جوایز اکونومیک تایمز برای تعالی شرکتی که بهترین و باهوش ترین شرکت هند را به رسمیت می شناسد و مورد تقدیر قرار می دهد، پیشنهاد کردند که این قرن باید قرن زنان هندی باشد. او همچنین بودجه امسال ارائه شده توسط وزیر دارایی، نیرمالا سیتارامان را ارائه کرد و گفت که این یک گام بزرگ در سفر مداوم برای ایجاد بهارات آتمانیربهار است.