بوپال: کارگران اتحادیه های کارگری به “بهارات بند” پیوستند | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 04:18 PM ISTمنبع: TOI.in

کارگران اتحادیه های کارگری به اعتراض ‘بهارات بند’ که 10 اتحادیه کارگری مرکزی فراخوانده اند ، پیوستند. این اعتصاب یک روزه توسط یک سکوی مشترک متشکل از ده اتحادیه کارگری مرکزی از جمله کنگره اتحادیه کارگران ملی هند (INTUC) ، کنگره اتحادیه های کارگری همه هند (AITUC) ، هند مازدور سبها (HMS) ، مرکز اتحادیه های کارگری هند درخواست شده است ( CITU) ، مرکز اتحادیه های کارگری متحد هند (AIUTUC) ، مرکز هماهنگی اتحادیه های صنفی (TUCC) و انجمن زنان خود اشتغالی (SEWA). آنها به مزرعه جدید دولت و قوانین کار معترض هستند.