بهارات بند: کشاورزان ، فعالان معترض به قوانین مزرعه در سراسر کشور | اخبار

08 دسامبر 2020 ، 10:01 PM ISTمنبع: TNN

مردم از اقشار مختلف مردم در حمایت از بهارات باند که روز سه شنبه توسط اتحادیه های کشاورزان فراخوانده شده بود ، بیرون آمدند. اگرچه ، باند در ایالت های مختلف واکنش متفاوتی را مشاهده کرد. ایندورا آناژ مندی در طی بهار بانتی که کنگره در حمایت از تشکل های کشاورزان اعلام کرد ، به یک کانتون پلیس تبدیل شد. حین اجرای باند در اماکن اعتراض ، امنیت بیشتر شد. معترضین شعارهایی علیه دولت سر داده و خواستار لغو قوانین مزرعه شدند. این مرکز قبلاً به کشاورزان اطمینان داده است که دولت از علاقه آنها چشم پوشی نخواهد کرد.