بریج بوشان شاران سینگ، نماینده BJP: “اگر اتهامات درست ثابت شد، مرا اعدام کنید” | اخبار

31 مه 2023، ساعت 03:17 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

بریج بوشان شاران سینگ، نماینده BJP و رئیس WFI ادعا کرد که “بی گناه” است و گفت که در صورت مجرم شناخته شدن آماده است مجازات را بپذیرد.” اگر یک اتهام علیه من ثابت شود، خود را حلق آویز خواهم کرد. رئیس WFI گفت: آن را به دادگاه ارائه کنید و من آماده پذیرش هرگونه مجازات هستم.