برو اول پرونده ورشکستگی: اسکیندیا می گوید: در تصمیم خود در زمینه کمک به خطوط هوایی ثابت قدم هستیم | اخبار

18 مه 2023، ساعت 08:45 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر هواپیمایی کشوری درباره پرونده ورشکستگی Go First گفت: “مطمئناً این چیزی است که برای هواپیمایی کشوری چیز خوبی نیست. با این حال، هر شرکتی باید مسائل خود را مدیریت کند. تا آنجا که به وزارت مربوط می شود، ما کاملاً در کار خود ثابت قدم هستیم. از نظر کمک به خطوط هوایی در مورد مسائل اساسی که وجود دارد، حل و فصل شود…”