بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

از این رو این مبادرت حفاظتی فقط در مورد تجهیزات برقی کارگزاشتن اثبات و برای اماکنی سفارش می شود که امکان چک کردن مؤثر بر آن ها جهت استوار ماندن موقعیت وجود دارد. بازکردن محیط و در آوردن دیواره یا این که قسمتی از محفظه باید فقط مهم به کار گیری از ابزار امکان پذیر باشد یا این که حساس باز نمودن محفظه یا در آوردن دیواره یا منتخب از محفظه، الکتریسیته نصیب حفاظت شده نیز جدا شود و وصل دوباره برق صرفا پس از کارگزاشتن مجدد آن ها قابلیت پذیر باشد. منظور از مجزاسازی الکتریکی حفاظتی جلوگیری از اخذ جریان شوک الکتریکی در اثر تماس انسان کلیدی قسمت های برقدار یا این که هادی های در دسترس، زمان خراب بودن عایق بندی مبنا است. جابه جایی مهم تغييرات حساب نشده این اجزاء می تواند مسافت هادي های در دسترس یا این که هادی های بیگانه را از حد مجاز کمتر کند. تغييرات حساب نشده و حتی ریختن آب بر بر روی کف و دیوار نیز می تواند این اقدام حفاظتی را غیر موءثر سازد. از ژنراتور اصلی موتور ژنراتور نیز می قدرت به جهت تأمین برق مدار جدا شده به کارگیری کرد، در این شکل مرتبه مجزاسازی ژنراتور با موتور ژنراتور می بایست برابر مرتبه جداسازی ترانسفورماتور عایق موتور الکتریکی جداساز گزینش شود. شما باید اطمینان حاصل نمایید که موتور در حالا نصب در یک برنامه یگانه با عایق مطلوب به جهت تحمل سکو حرارت زیر توشه کامل و اثرات طلق عایق الکتریکی محیط است. به تیتر نمونه ، ترکیبات ارگانوسیلیکون مقاوم در برابر سوز‌و‌سرما و رطوبت میباشند ، به این ترتیب به عنوان عایق در ترانسفورماتورهای ریز به کار گیری می شود ، البته هزینه آنان فراتر از بها روغن های نفتی است. طبق معمول به عنوان یک لایه شالوده از لحاظ مکانیکی سخت، مقاوم در برابر سایش و ترک شدن در طیف گسترده ای از تعمیرات و کاربردهای حفاظتی به کارگیری می شود. رزین اپوکسی به تیتر یک رزین خوب در لمینیتها به علت چسبندگی بالا و مقاومت در برابر تخریب اصلی آب عملکرد دارند، همینطور رزین اپوکسی یک رزین ایدهآل به جهت کاربردهایی نظیر تولید بدنهی قایق میباشد. نایلون ۶۶ دربردارنده مجموعهای از خواص خوب می باشد که از آن بین میتوان به خواص مکانیکی (استحکامهای بالا، چقرمگی و مقاومت عالی در برابر سایش) ویژگیهای حرارتی و شیمیایی خیلی عالی اشاره کرد. محفظه و دیواره دستکم حفاظتی برابر IP2X را تأمین می کند، به این معنی که از ورود اشیایی که میزان آن ها بیش از mm 2 است خودداری می کند. محیط قسمتی از تجهیزات برقی میباشد که حفاظت در برابر تماس مستقیم خواسته و ناخواسته اساسی قسمت های برقدار را در همه جهات تأمین می کند. به جهت دوری از تماس مستقیم قسمت های برقدار در داخل گوشه و کنار یا پشت دیواره، قرار داده می شوند.