برخی IIT ها ، NIT ها برای انتقال آموزش فنی به زبان های منطقه ای از سال تحصیلی آینده | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 03:53 PM ISTمنبع: TOI.in

دولت تصمیم گرفته است که از سال تحصیلی آینده آموزش فنی به زبان های منطقه ای را آغاز کند. این تصمیم گرفته شد که به آموزش به زبان مادری کمک کند. چند IIT و NIT برای همین لیست در فهرست کوتاه قرار دارند. همچنین تصمیم گرفته شد که آژانس ملی آزمون با برنامه درسی امتحانات رقابتی روبرو شود. این برنامه درسی پس از ارزیابی سناریوی موجود در هیئت های آموزش مدارس ارائه می شود. بسیاری از IIT ها و NIT ها مواد مربوط به دانشکده و تحصیل به زبان های منطقه ای را به عنوان یک چالش بزرگ تلقی می کنند. تعدادی از روسای م institutionsسسات نگرانی خود را در این مورد ابراز داشته اند.