بدون بودجه خارجی برای سازمان های غیردولتی که از فعالیت های سیاسی حمایت می کنند | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 09:11 AM ISTمنبع: TOI.in

پس از معرفی یک رژیم سختگیرانه تر برای سازمان های غیردولتی و انجمن های بودجه ای خارجی با اصلاحات اخیر در قانون تنظیم سهم خارجی ، 2010 ، دولت اکنون قوانین سهم خارجی (مقررات) 2011 را اصلاح کرده است تا آنها را سخت تر کند. طبق این قانون ، کلیه نهادهایی که به دنبال ثبت نام یا مجوز قبلی تحت FCRA هستند ، باید به مدت سه سال وجود داشته باشند و حداقل 15 لک برای فعالیت های اصلی خود به نفع جامعه در طول سه سال مالی گذشته صرف کرده باشند. طبق قانون جدید ، نهادهای دارای ماهیت سیاسی از دریافت کمک های خارجی منع می شوند. قوانین جدید همچنین هزینه درخواست اعطای ثبت نام تحت FCRA را افزایش داده است.