باغ وحش گواهاتی بخاری را برای محافظت از حیوانات در برابر سرما قرار می دهد | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 04:00 AM ISTمنبع: ANI

همانطور که ملت در زیر سرمای شدید به سر می برد ، باغ وحش گواهاتی از حیوانات مراقبت کرده است. اداره باغ وحش بخاری برای حیوانات قرار داد. تمام اقدامات پیشگیرانه توسط دولت برای محافظت از آنها در برابر سرما انجام شده است.