این مقام می گوید برخی از کسانی که در کشتار دانشمند هسته ای ایران دستگیر شده اند ، دستگیر شدند

دوبی: برخی از کسانی که در این امر دخیل هستند ترور از ایراناست ماه گذشته دانشمند برتر هسته ای دستگیر شده اند ، حسین امیرعبداللهیانبه گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا ، روز سه شنبه مشاور رئیس پارلمان ایران گفت.
ایسنا به نقل از امیرعبداللهیان در گفتگو با تلویزیون عرب زبان عرب ایران به تلویزیون العالم ، گفت: “عاملان این ترور ، که برخی از آنها توسط سرویس های امنیتی شناسایی و حتی بازداشت شده اند ، از عدالت نجات نخواهند یافت.”