اولین گروه 5 نفره از افسران OTA چنای برای اولین بار به هنگ توپخانه پیوستند | اخبار

29 آوریل 2023، ساعت 12:44 عصر ISTمنبع: TOI.in

پنج دانشجوی زن که روز شنبه از آکادمی افسری خارج شدند، در بخش توپخانه ارتش پست های رزمی دریافت کردند. آنها قبل از پیوستن به واحدهای خود در مرز یک سال آموزش خواهند دید.