اودیشا: سامبیت پاترا، گاوآهن میتون چاکرابورتی، مزرعه را در پوری در آکشایا تریتا کاشتند | اخبار

24 آوریل 2023، ساعت 12:31 عصر ISTمنبع: TOI.in

به مناسبت آکشایا تریتا، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا سامبیت پاترا همراه با میتون چاکرابورتی در 23 آوریل در لاکسمینارایانپور پانچایات شخم زدند و مزرعه کاشتند. آکشایا تریتا، همچنین به عنوان آخا تیج شناخته می‌شود، یک جشن سالانه بهار هندو است.