انوراگ تاکور: قانون سینماتوگراف 2023 برای کاهش دزدی دریایی | اخبار

20 آوریل 2023، 01:26 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور وزیر اتحادیه و راجیو چاندراسخار در یک کنفرانس مطبوعاتی در 19 آوریل سخنرانی کردند. وزیر I&B انوراگ تاکور در حین سخنرانی در جلسه مطبوعاتی اطلاع داد که در جلسه آتی پارلمان، قانون سینماتوگراف 2023 ارائه خواهد شد. او به اشتراک گذاشت که قانون سینماتوگراف 2023 برای اطمینان از عدم آسیب دیدن محتوا به دلیل دزدی دریایی تهیه شده است. وی گفت: امروز هیئت دولت تصویب کرده است که در جلسه آتی مجلس، قانون سینماتوگراف 2023 آورده شود… برای اینکه محتوا به دلیل دزدی دریایی آسیب نبیند، قانون سینماتوگراف 2023 تدوین شده است.