افتتاح ساختمان جدید پارلمان: نخست وزیر مودی «سنگول» مقدس را در لوک سبها نصب کرد | اخبار

28 مه 2023، 08:43 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

نخست وزیر نارندرا مودی، «سنگول» مقدس را در لوک سبها نصب کرد. او پس از نصب «سنگول» در ساختمان جدید پارلمان در دهلی، برکات بینندگان آدین های مختلف را از تامیل نادو دریافت کرد. پیش از این، نخست وزیر و اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پیش از افتتاح ساختمان جدید، ادای احترام به مهاتما گاندی را در مجلس نمایندگان برگزار کردند.