اعتراض کشتی گیران: درخواست باجرنگ پونیا از نخست وزیر مودی و شاهنشاهی برای اجرای عدالت | اخبار

17 مه 2023، 01:21 صبح ISTمنبع: ANI

در بحبوحه اعتراضات مداوم کشتی گیران هندی علیه رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ، کشتی گیران در 16 مه به هانومان ماندیر در دهلی نو رسیدند و برای موفقیت اعتراض خود دعا کردند. باجرنگ پونیا پس از این بازدید به رسانه ها توضیح داد و از نخست وزیر مودی خواست تا عدالت را در مورد کشتی گیران زن رعایت کند. من فکر می کنم صدای ما به نخست وزیر مودی نمی رسد. ما از او و وزیر کشور می خواهیم که عدالت را برای ما اجرا کنند. آنها شعار “بتی باچائو بتی پادائو” را دادند. بنابراین ما درخواست می کنیم که عدالت را برای این دختران رعایت کنید. آنها هم دختران ملت هستند.»