اعتراض کشاورزان: دیدار پنجاب آماریندر سینگ با وزیر کشور امیت شاه | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 02:00 PM ISTمنبع: آینه حالا

در میان اعتراض مداوم کشاورزان به قوانین جدید مزرعه مرکز ، عماریندر سینگ ، رئیس ارشد پنجاب روز پنجشنبه با وزیر کشور اتحادیه آمیت شاه دیدار کرد. در طول جلسه ، مدیر امور پنجاب از شاه خواست تا راه حل زودهنگام برای پایان دادن به اعتراض کشاورزان به قوانین مزرعه پیدا کند. عماریندر سینگ همچنین از کشاورزان درخواست کرد بن بست موجود در قوانین جدید مزرعه را حل کنند زیرا این امر بر اقتصاد پنجاب و امنیت کشور تأثیر می گذارد.