اعتراض کشاورزان: دولت آماده است تا دستورالعمل سوزاندن مواد خرد شده را پس بگیرد | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 06:37 PM ISTمنبع: بار اکنون

منابع حاکی از آن است که دولت پس از اعتراض شدید سازمانهای کشاورزان آماده است تا دستورالعمل سوزاندن کلش و مصوبه برق را پس بگیرد. علاوه بر این ، دولت همچنین پیشنهاد کرده است که FIR ها را در پرونده های تشکیل شده علیه کشاورزان معترض و رهبران اتحادیه پس بگیرد. همچنین به کشاورزان اطمینان داده شده است که پرونده های مربوط به کشاورزان در آتش سوزی قراضه لغو خواهد شد. سازمانهای کشاورزان بهارات بند را تهدید کرده اند در صورتی که خواسته های آنها توسط مرکز برآورده نشود.