اعتراض کشاورزان به قوانین مزرعه در مرز دهلی- قاضی پور | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 10:43 PM ISTمنبع: TNN

کشاورزان با اعتراض به قوانین مزرعه در مرز دهلی – قاضی پور ادامه می دهند. آنها خواستار برگشت کامل قوانین مزرعه هستند. رهبران کشاورزان کشاورزان معترض را مورد خطاب قرار داده و برای آنها توضیح دادند که چرا قوانین جدیدی که این مرکز وضع کرده است مخالف منافع آنها است. کشاورزان جوان در این مکان آواز می خواندند.