اعتراض دانشجویان مانیپور در مقابل ایستگاه پلیس دهلی به دلیل درگیری ها و خشونت های دولتی | اخبار

06 مه 2023، 10:49 صبح ISTمنبع: TOI.in

درگیری های خشونت آمیزی بین قبایل و اعضای اکثریت جامعه میتی در مانیپور رخ داد و هزاران نفر را آواره کرد. این درگیری ها پس از درخواست جامعه میتی برای وضعیت قبیله برنامه ریزی شده آغاز شد. میتی ها حدود 53 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند و بیشتر در دره ایمفال زندگی می کنند. قبایل – Nagas و Kukis – 40 درصد دیگر جمعیت را تشکیل می دهند و بیشتر در نواحی تپه ای زندگی می کنند.