اشاره کنگره به برخورد انضباطی علیه ساچین خلبان | اخبار

15 آوریل 2023، 08:25 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

رهبری کنگره به یک اقدام انضباطی علیه رهبر حزب ساچین پیلوت به دلیل مخالفت با حاکمیت حزب و روزه گرفتن یک روزه اشاره کرده است. سوخجیندر سینگ راندهاوا، مسئول کنگره راجستان، قبلاً گفته بود که روش او درست نبود، اگرچه علت واقعی مطرح کردن موضوع فساد در رژیم BJP بود. Ashok Gehlot CM راجستان هیچ توجهی به آن نشان نداد و گفت که تمرکز او خدمت به مردم ایالت با رهایی از تورم است.