اسید فرمیک (جوهر مورچه)? و کاربرد آن در سولفورزدایی – آرال شیمی

علاوه بر اثر گذاری اسید فرمیک به جهت کنه واروا ، فرمیک اسید بر از دربین بردن کنه های تروپیلا، کلارا، آراپیس و تراشه ای هم مفید است. کاهندگی یکی از خاصیت اهمیت اسید فرمیک هست که در صنایع بخش اعظمی مثل کشاورزی و مواد شیمیایی کاربرد دارد. اسید فرمیک موجود در بازار به طور معمول به شکل محلول و حساس درجه خلوص ۱۰۰ درصد, ۸۵ درصد و ۶۵ % موجود می باشد. جهت سنجش بضاعت حلال ها در استخراج فرمیک اسید ، ضرایب توزیع و فاکتور گزینش پذیری سیستم های نامبرده نظارت و گزارش شدند. داده های تجربی خطوط رابط دارای مدل های ترمودینامیکی فازی nrtl و uniquac همبسته شدند و ضرایب بر-همکنش دو جزئی تحلیل گردید. مقادیر فاکتور درصد ریشه مجموع مربع انحراف از متوسط، در میان نتیجه های تجربی و چک کردن شده نشانگر کارآمدی همین جور ها در شبیه سازی تعادل فازی سیستم های آیتم لحاظ می باشد. بیشتر خواص این ماده شبیه خاصیت سایر اسیدهای کربوکسیلیک می باشد ولی نمیتواند آسیل کلرید تولید کند. حساس مطالعه همین بخش خواهید دانست علاوه بر این‌که اسید فرمیک بها قابل قبولی دارد، اسید فرمیک کنه واروا را کاملا نابود می نماید و کندوها را پاکسازی نموده و بستری مناسب جهت ساخت محصول در کندو را محیا می کند. کنه واروا از انگل هایی می باشد که تندرست زنبورها را تهدید می نماید و همچنین کندوها را به آفت کشی قدرتمند، نیازمند. فولاد زد زنگ جور ۳٫۴ در زمان جوشیدن فقط در برابر ۱-۲% اسید فرمیک مقاومت می کند. هیدرولیز اسید معدنی سلولز و همی سلولز در حدود 200 جايگاه سانتیگراد مخلوطی از ساخت می کند. در صنعت زنبورداری و پرورش زنبورعسل، به جهت محافظت از زنبورها و کندوها، داروهای زیادی جهت از دربین بردن کنه ها ایجاد شده اند که در این میان اسید فرمیک از بهترین گونه آنهاست. همین اسید کلیدی خاصیت ضد باکتریایی و کشندگی خود می تواند از کندو در برابر شکافت کنه هایی زیرا واروا محافظت نماید. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت فرمیک اسید برای چیست.