از مانیپور چه ساخته اید: مانوج جاه به دولت ایالتی تحت رهبری BJP به دلیل خشونت انتقاد می کند | اخبار

05 مه 2023، 01:17 عصر ISTمنبع: TOI.in

مانیپور شاهد خشونت در مقیاس وسیع و برهم خوردن نظم و قانون در چندین منطقه بود که در آن گروه‌های مسلح خانه‌ها را به آتش کشیدند. بسیاری از خانه‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله دره ایمفال، که بیشتر ساکنان آن جامعه میتی بودند، ویران شدند.