: از تحقیق و توسعه تا تکنولوژی

همین تکنولوژی می تواند ردیابی مبتنیبر مکان را به یک قطعه از تجهیزات یا یک سوله بیش تر کند. محاسبات مکانی بهزودی تعاملات انسان و اتومبیل را به سطح های جدیدی از عملکرد در بسیاری از حوزههای زندگی ازجمله صنعت، مراقبتهای بهداشتی، حملونقل و منزل میرسانند. به عبارت دیگر در دانشگاههای دارای دنیا نظام تحقیقاتی پشتوانه نظام آموزش است و مواد آموزشی دانشگاهها در واقع بازتاب و سرانجام تحقیقات پژوهشگران می باشد و چون موضوعات تحقیق برخاسته ازنیازهای عینی و ملموس نهادهای مختلف اجتماعی از قبیل صنعت و کشاورزی میباشد ، لذا یک رابطه تنگاتنگ و پویا بین پژوهش ، آموزش ، صنعت و کشاورزی وجود داراست . Airbus ،Ampaire ،MagniX و Eviation یکسری نمونه از شرکتهای بزرگی میباشند که روی پروژهی پروازهای الکتریکی فعالیت میکنند. سالهاست که دانشمندان شیوه و جور پرواز نمودن پرندگان، خفاشها و حشرات را برسی می‌نمایند تا اصلی به کار گیری از آن پهپادها و سیستمهای پروازی بهتری طراحی کنند. درحالحاضر نمونههایی از آزمایشهای بالینی تا حدودی در جریان است. اگر گربه از کنار او عبور کند، حرکت صندلی مارتا آهسته میشود. 2. دوربین دوگانه – HTC One M8 او‌لین موبایل مجهز به دوربین دوگانه محسوب میشود و آیفون ۷ پلاس دو سال آن گاه مهم دو دوربین عرضه شد. هیدروژن تولیدشده از همین طریق هیدروژن خاکستری نامیده میشود و درصورتیکه CO2 گرفته و توزیع شود، آن را هیدروژن آبی مینامند؛ بههمیندلیل، هیدروژن سبز متفاوت است. در سال ۲۰۱۸، اتحادیهی جهانی سیمان و بتن که حدود ۳۰ % از ساخت جهانی را نمایندگی میکند، اولین رهنمودهای پایداری صنعت را اعلام کرد. در سناریویی رایج، موسسه ها فستفود و خردهفروشی میتوانند رایانش فضایی مکانی را اهمیت تکنیکهای مهندسی صنعتی استاندارد نظیر تحلیلهای روزگار و حرکت، ادغام نمایند تا عملکرد کسبوکار خویش را ارتقا دهند. در واقع آینده تجارت عالم تا حدود متعددی به این تکنولوژی متعلق است. صنعت درحالحاضر از یکپارچهسازی حسگرهای اختصاصی، دوقلوهای دیجیتال و اینترنت شی ها به کار گیری کرده میباشد تا بهرهوری را بهینه کند و به احتمال فراوان در آینده از رایانش فضایی مکانی نیز استفاده خواهد کرد. همانطور که در شروع مطلب نوشتیم، در ظاهر مدیران اپل هنوز بابت آتی و دوام این گوشیها مطمئن نیستند. شاید. حقیقت این است که شرکت های اندرویدی حیاتی ابتکار عمل و امتحان نمودن ایدههای جدید، به طور مجانی در هم اکنون خدمترسانی به اپل هستند. در دست گرفتن مجازی، قدم بلندی به جهت درهم آمیختن جهانهای فیزیکی و دیجیتالی میباشد که قبلا با برنامههای حقیقت مجازی شاهد اجرا آن بودیم. هر چند صنعت ساختوساز بهدلایل گوناگون که ایمنی و قابلیت اطمینان جزو مهمترین همین موارد است، معمولا دربرابر تغییر تحول مقاوم است؛ البته فشار برای کاهش سهم همین صعنت در تغییرات آبوهوایی ممکن هست مقاومت این صنعت را درهم بشکند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم اخبار تکنولوژی بی بی سی فارسی لطفا از کاغذ ما بخواهید.