ارتش 300 زن افسر را برای کمیسیون دائمی انتخاب می کند | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 10:48 صبح ISTمنبع: TOI.in

تقریباً نیمی از افسران زن در نظر گرفته شده برای کمیسیون دائمی (PC) در ارتش نمره را در اولین هیئت انتخاب ویژه برای آنها کسب کرده اند. زنانی که انتخاب نشده اند شامل افرادی بودند که رایانه شخصی را انتخاب نکرده اند و همچنین افرادی هستند که معیارهای انتخاب را ندارند یا آزمون پزشکی را قبول نمی کنند. آنها پس از اتمام 20 سال خدمت بازنشسته می شوند و این باعث می شود که مستمری بگیرند.