اخبار | اخبار – تایمز فیلم هند

21 مه 2023، 22:32 ISTمنبع: ANI

با جامو و کشمیر در ردیف بعدی میزبانی نشست گروه 20 تحت ریاست هند، امنیت در مرزهای بین المللی جامو در 21 مه تشدید شد. در حال گشت زنی در منطقه هند سنگ تمام نمی گذارد، زیرا در کنار گشت زنی پیاده و خودرویی، نیروها نیز از طریق دوربین های امنیتی منطقه را زیر نظر دارند. پرسنل BSF با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت، عزم خود را ابراز کردند.