احمدآباد: آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه از معبد پارمشوار بازدید کرد | اخبار

21 مه 2023، 01:52 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر کشور اتحادیه همچنین پایه و اساس پل روپیه راه آهن را با هزینه 58.17 کرور روپیه تحت کمپین گجرات بدون دروازه راه آهن برای کاهش مشکل ترافیک گذاشت. توسعه دریاچه در واول، با هزینه 12.45 کرور در روستا. نوسازی و ساخت جدید داروخانه ها در بخش های 2، 24 و 29 با هزینه 1.09 کرور. ساخت یک تأسیسات پیشرفته در کوره جسد سوزی با هزینه 4.52 کرور در کاخجه، پتاپور در منطقه جدید گنجانده شده است.