اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

همین عنصر اغلب در فعل و انفعالات گیاهی کمپانی داشته و در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند. شرکت پگه محفظه آرین اهمیت ایجاد سولفات پتاسیم همین افتخار را داشته میباشد تا در گروه برترین تولیدکنندگان این محصول در مرزو بوم قرار بگیرد. از این رو سولفات پتاسیم هایی که دارای کلر ذیل ( زیر 1 الی 5/1 ) هستند، کاملا می توانند اساسی سولو پتاس ها رقابت کنند. بایستی گفت که پتاسیم سولفات که سولفات پتاس (SOP)، آرکانیت یا این که در باستان شناسی پتاس گوگرد هم نامیده می شود، یک ادغام غیر آلی کلیدی فرمول K2SO4 می باشد. کودهایی که تحت عنوان سولفات پتاسیم به بازار عرضه می شوند یک منشاء مطلوب به جهت تامین هم زمان گوگرد و پتاسیم هستند. محتوای نسبی آب:مطابق نتیجه های جدول تجزیة واریانس (جدول 1)، تیمارهای شوری و پتاسیم سولفات اثر معنیداری در محتوای نسبی آب برگ انگور بیدانة سفید در مرحله آماری یک % داشتند. نتایج نشان دادند کمترین مقدار نشت یونی (1/16 و 7/21 % بهترتیب در تیمار پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد) در شوری صفر بود (شکل 1- A). لطفاً دقت نمایید که سولفات پتاسیم حیاتی کود هایی که حاوی کلسیم و مس و بقیه فلزات سنگین باشد تداخل داشته و مانع جذب آن خواهد شد بنابراین زمان استفاده به همین نکته هم دقت کنید. بعضا از رویش دهندگان، اسپری شاخ و برگ ها اساسی K₂SO₄ را شیوه قابل قبولی به جهت به کارگیری از K و S مازاد در گیاهان می دانند . فقدان پتاسیم برگ های پهن را رنگ زرد کرده و سبب سوختگی حاشیه ها می­شود و برگ های تیز به رنگ قرمز‌رنگ در می آیند. سولفات پتاسیم سخت، شادی و تلخ است. اهمیت همین هم اکنون اخیراً قابلیت و امکان استخراج این ماده از سایر مواد معدنی نظیر کینیت و شونیت بدست آمده میباشد که عمدتاً نمک­های منیزیم هستند، البته حاوی یه خرده K2SO4 هم هستند. برای مطالعه مقاله تام سولفات آلومینیوم پتاسیم دارای پگاه گوشه و کنار آرین همراه باشید. اگر‌چه سدیم ممکن می باشد تاحدودی آماس سلولی را نگهداری کند، وظایف فیزیولوژیک دارای ارتباط اهمیت پتاسیم مثل ساخت پروتئینها و فعالکردن آنزیمها را نمیتواند جایگزین و راهاندازی نماید (Gupta and Huang, تفاوت سولوپتاس و سولفات پتاسیم 2014). ازسویی پتاسیم یکی از از مهمترین عناصری می باشد که در تعادل آنیون و کاتیون داخل سلول نقش دارد. کوتاه ماندن ساقه گیاه نیز از دلایل فقدان پتاسیم است. سلول های ریشه، قدرت جذب متعددی برای پتاسیم در برابر سدیم دارند. در صورتی که بخواهید از نزدیک به کریستال ها نگاهی بیندازید، آنان صورت لوزی یا شش ضلعی برای آنها دارند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد سولفات پتاسیم گرمسار بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.