آنیل میشرا: نگهبانان در طول بازدید از معبد به فداییان کمک خواهند کرد: عضو اعتماد معبد رام جانمابهومی Anil Mishra | اخبار

23 مه 2023، 22:16 ISTمنبع: ANI

آنیل میشرا، عضو هیئت امنای معبد شری رام جانمابهومی ترث کشترا، در مورد نگهبانان امنیتی خصوصی مستقر در محوطه معبد در 23 مه صحبت کرد. او گفت که آنها برای کمک به فداییان در طول بازدیدشان مستقر شده اند. او در صحبت با ANI گفت: «آنها برای کمک به فداییان در طول بازدید از معبدشان مستقر شده اند. آنها غیر مسلح هستند. هر جا که صف باشد، به فدائیان کمک خواهند کرد. تعداد کمی در حال حاضر مستقر شده اند. در آینده، موارد بیشتری مستقر خواهند شد. ماموران امنیتی زن و مرد نیز هستند.»