آنتی فوم یا ضد کف چیست و چه کاربردی دارد؟

گسترده متنوعی از مواد ضد کف برای سیستم های گوناگون جود دارد. به جهت پیشگیری از تولید کف و تمایل به کف کردن به مدار بسته آمین در گردش مواد ضد کف تزریق می شود و گاهی برای واکنش به کف ساخت شده اقدام به تزریق می گردد و آخر و عاقبت مواد ضد کف سرتاسر محلول پخش شده و در برج های احیاء و تماس یار محلول آمین می چرخد. یک ایراد یگانه در این فرمت ها کف کردن می باشد که طبق معمول حساس افزودن مواد شیمیایی ضد کف جلوگیری می شود. کاربرد: این ضد کف جهت جلوگیری یا این که از بین بردن کف در گونه های محلولهای کامل شدن معمول در صنعت نساجی (در شکل سازگاری مهم این مواد) و نیز برخی از رنگهای شالوده آب به فعالیت میرود. این متاع جهت دوری از تشکیل کف یا این که ازبین بردن کف ایجاد شده در محلولها به فعالیت سرامیک کف ضد لک میرود. ضد کف یا این که آنتی فوم در صنایع گوناگونی به خواسته جلوگیری از ساخت کف گزینه به کار گیری قرار می گیرد. ضد کف (anti-foam)که اساسی اسم های مختلفی همچون آنتی فوم و دفومر هم شناخته می شوند، موادی شیمیایی میباشند که برای جلوگیری از تولید و تولید فوم یا کف در مایعات فرآیندی صنعتی وشیمیایی بکار می مراحل و همینطور کف های ساخته شده را می شکنند. 1. آنتی فوم غیر سیلیکونی: دفومرها یا این که ضد کف های غیر سیلیکونی یا این که پایه روغنی، اساسی یک حامل روغنی هستند، که این حامل می تواند گیاهی، نفتی یا این که هر دسته روغن دیگری به غیر از سیلیکونها باشد و در ترکیب کف نامحلول است. ضد کف ها خصوصیت های متفاوتی دارا هستند به طوری که ضد کف های آلی حساس کشش سطحی بالایی هستند و موجب می شوند کارایی ذیل تری نسبت به ضد کف های از دسته سیلوکسان داشته باشند، اما در علیه از نظر سازش حساس سایر ترکیبات موجود نسبت به ضد کف های سیلوکسان برتری دارد. ضد کف غیر سیلیکونی: این جور از ضد کفها مهم حامل روغنی هستند.