آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه امروز به مانیپور سفر می کند | اخبار

29 مه 2023، 09:14 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 29 مه از مانیپور بازدید خواهد کرد و برای حل مناقشه سه روز در آنجا خواهد ماند. از سوی دیگر، هیئتی از حزب کنگره با رئیس جمهور دروپادی مورمو دیدار خواهد کرد. شاه گفت: «درگیری‌هایی در مانیپور پس از حکم دادگاه رخ داد. من از هر دو گروه استیناف می‌کنم که باید صلح را حفظ کنند و عدالت برای همه کسانی که در درگیری‌ها آسیب دیدند برقرار خواهد شد».