آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه امروز به مانیپور سفر می کند | اخبار

29 مه 2023، 09:14 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 29 مه از مانیپور بازدید خواهد کرد و برای حل مناقشه سه روز در آنجا خواهد ماند. از سوی دیگر، هیئتی از حزب کنگره با رئیس جمهور دروپادی مورمو دیدار خواهد کرد. شاه گفت: «درگیری‌هایی در مانیپور پس از حکم دادگاه رخ داد. من از هر دو گروه استیناف می‌کنم که باید صلح را حفظ کنند و عدالت برای همه کسانی که در درگیری‌ها آسیب دیدند برقرار خواهد شد».

مطالب جدید خواندنی  مرد بنگال غربی 5500 کیلومتر را با پای پیاده طی می کند تا آگاهی از COVID را گسترش دهد | اخبار