آمیت شاه: رهبر RJD Manoj Kumar Jha از رهبر BJP آمیت شاه انتقاد کرد | اخبار

07 مه 2023، ساعت 12:53 عصر ISTمنبع: TOI.in

«تاریخ را نمی توان ساخت، آمیت شاه باید بفهمد تا به حوزه های دیگر نپردازد. هند از اینکه شاهد خلق تاریخ این ملت توسط آمیت شاه است متأسف است. رهبر RJD Manoj Kumar Jha گفت: وقتی سعی می کنید با تاریخ بازی کنید، تاریخ، حال و آینده را نابود می کنید.