آمریتپال سینگ رئیس “واریس پنجاب د” پس از دستگیری از موگا به زندان دیبروگاره آورده شد | اخبار

23 آوریل 2023، 06:46 عصر ISTمنبع: ANI

رئیس “واریس پنجاب د”، امریتپال سینگ، پس از دستگیری از موگا، پنجاب، در 23 آوریل به زندان دیبروگاره آورده شد. پیش از این در 23 آوریل، پلیس پنجاب آمریتپال سینگ را بر اساس قانون امنیت ملی دستگیر کرد. آمریتپال سینگ، هوادار خالستان، از 18 مارس پس از اینکه پلیس پنجاب او را فراری اعلام کرد، متواری بود.