آمریتپال سینگ دستگیر شد: واعظ طرفدار خالستان آمریتپال سینگ در موگا بازداشت شد | اخبار

23 آوریل 2023، 07:32 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

امریتپال سینگ واعظ طرفدار خالستان پس از 5 هفته جستجو توسط پلیس پنجاب بازداشت شد. پلیس پنجاب از 18 مارس زمانی که آمریتپال سینگ را به پلیس داد، در تلاش بود تا او را دستگیر کند. از آن زمان، او با پلیس مخفیانه بازی می کرد. یک روز قبل همسرش در حالی که قصد داشت به خارج از کشور پرواز کند، رهگیری شد.