آشوینی وایشناو از رشد شمال شرق در زمان نخست وزیری مودی استقبال می کند، می گوید نخست وزیر “نگاه به شرق” را به “عمل شرقی” تغییر داد | اخبار

29 مه 2023، 05:33 عصر ISTمنبع: ANI

آشوینی وایشناو، وزیر راه آهن اتحادیه در 29 مه در گواهاتی آسام با ستایش از رشدی که منطقه شمال شرق در زمان نخست وزیری نارندرا مودی شاهد بود، گفت که نخست وزیر وضعیت شمال شرق را از «نگاه به شرق» به «عمل شرقی» تغییر داد. نخست وزیر مودی تغییری در تفکر ایجاد کرد. او وضعیت شمال شرقی را از «نگاه به شرق» به «عمل شرقی» تحت عنوان «سبکا ساعت، سبکا ویکاس» تغییر داد. بیشتر ایالت‌های دارای شبکه راه‌آهن برقی تا ماه ژوئن قطار Vande Bharat را دریافت خواهند کرد. نخست وزیر نارندرا مودی نیز امروز اولین قطار ونده بهارات در منطقه شمال شرق را به پرواز در خواهد آورد.