آسام: آمریتپال واعظ طرفدار خالستان در محوطه زندان مرکزی دیبروگره | اخبار

24 آوریل 2023، 01:31 صبح ISTمنبع: TOI.in

امریتپال سینگ، واعظ طرفدار خالستان و رئیس واریس پنجاب دی به زندان مرکزی دیبروگره رسیدند. او پس از دستگیری از ناحیه موگا در پنجاب به دیبروگره آسام منتقل شده است. آمریتپال در یک سلول ایزوله نگهداری می شود.

مطالب جدید خواندنی  دانشجویان دانشگاه الله آباد هنر ماسه ای "دوستدار محیط زیست" ایجاد می کنند | اخبار