آرویند کجریوال: آرویند کجریوال فاسدترین در بین همه است: منوج تیواری | اخبار

21 مه 2023، ساعت 05:50 عصر ISTمنبع: TOI.in

مانوج تیواری، نماینده BJP در دیدار آرویند کجریوال، وزیر دهلی با وزیر ارشد و معاون وزیر بیهار، گفت: «بسیاری فهمیده‌اند که آرویند کجریوال فاسدترین است در حالی که او اتهامات فساد را متوجه دیگران می‌کند».