آخیلیش یاداو در مراسم تحلیف مجلس جدید چرا باید به مراسم افرادی رفت که به مخالفان احترام نمی گذارند | اخبار

28 مه 2023، ساعت 12:50 صبح ISTمنبع: ANI

آخیلش یاداو، رئیس حزب سامجوادی به خانه شاردا دیوی رهبر حزب سامجوادی رسید. آخیلیش یاداو به شوهر شاردا دیوی مرحوم راملاخان پراساد ادای احترام کرد. وی در گفتگو با اصحاب رسانه گفت که شاردا دیوی نماینده مجلس حزب بوده و ما از زمان نتاجی این پیوند را با خانواده وی در دست داشتیم. وی افزود: کسانی که به مخالفان احترام نمی گذارند، دیگران را با بغض می بینند و همچنین دروغ می گویند و حقیقت را با اتفاقات جدید پنهان می کنند، چرا باید در مراسم اینگونه مردمی بروند.