کلبه جواد روحانی شیعه جنایات علیه جامعه شیعیان پاکستان را محکوم کرد | اخبار

06 مه 2023، ساعت 12:04 صبح ISTمنبع: ANI

روحانی شیعه کلبه جواد در 5 مه جنایات علیه جامعه شیعه در پاکستان را محکوم کرد. جواد در صحبت با ANI گفت: “از 25 تا 30 سال گذشته جنایات علیه مسلمانان شیعه در پاکستان و افغانستان وجود داشته است.” هیچ کس این موضوع را مطرح نمی کند یا نگران همین موضوع نیست.

مطالب جدید خواندنی  عربستان سعودی برای حمایت از شرایط حمایت مالی کارگران خارجی در مارس 21