کلبه جواد روحانی شیعه جنایات علیه جامعه شیعیان پاکستان را محکوم کرد | اخبار

06 مه 2023، ساعت 12:04 صبح ISTمنبع: ANI

روحانی شیعه کلبه جواد در 5 مه جنایات علیه جامعه شیعه در پاکستان را محکوم کرد. جواد در صحبت با ANI گفت: “از 25 تا 30 سال گذشته جنایات علیه مسلمانان شیعه در پاکستان و افغانستان وجود داشته است.” هیچ کس این موضوع را مطرح نمی کند یا نگران همین موضوع نیست.