دهلی: کشتی گیران معترض هندی در معبد هانومان دعا می کنند | اخبار

17 مه 2023، 01:12 صبح ISTمنبع: ANI

در میان اعتراضات مداوم کشتی گیران هندی علیه رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) و رهبر BJP، بریج بوشان شاران سینگ، کشتی گیران به هانومان ماندیر رسیدند و در 16 مه نماز خواندند. اعتراض مداوم به اتهامات آزار جنسی رئیس WFI. آنها خواستار دستگیری بریج بوشان هستند.